OWS

Ogólne warunki sprzedaży

1. Informacje ogólne

Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży; nie uznajemy warunków zamawiającego, które są sprzeczne z naszymi warunkami sprzedaży lub odbiegają od nich, chyba że wyraźnie na piśmie przyznaliśmy im moc obowiązywania. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do zamawiającego bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wiedząc, że warunki zamawiającego są sprzeczne z naszymi warunkami sprzedaży lub odbiegają od nich. Wszelkie ustalenia między nami a zamawiającym w celu realizacji niniejszej umowy muszą być sformułowane pisemnie w umowie. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji z zamawiającym.

2. Oferta, dokumenty ofertowe

Oferty sprzedającego nie są wiążące w odniesieniu do ceny, ilości, terminu dostawy i możliwości dostawy. Zamówienia kupującego stają się wiążące dla sprzedającego poprzez pisemne lub drukowane potwierdzenie sprzedającego (także jako faktura lub dowód dostawy).

3. Ceny, warunki płatności

Ustawowy podatek VAT nie jest zawarty w naszych cenach; jest on wykazywany oddzielnie na fakturze według ustawowej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Nasze faktury są płatne bez potrąceń w ciągu 30 dni od daty wystawienia lub w ciągu ośmiu dni z 2% skonto. Jeżeli zamawiający zalega z płatnością, jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 5% rocznie powyżej obowiązującej stopy dyskontowej Deutsche Bundesbank. Jeżeli mamy podstawę do wykazania wyższej szkody spowodowanej zwłoką, jesteśmy uprawnieni do jej dochodzenia. Zamawiający ma jednak prawo do wykazania, że w wyniku zwłoki w płatności nie ponieśliśmy żadnej szkody lub ponieśliśmy znacznie mniejszą szkodę. Zamawiający ma prawo do potrącenia roszczeń wzajemnych tylko wtedy, gdy jego roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

4. Termin dostawy

Termin dostawy rozpoczyna się wraz z datą potwierdzenia zamówienia, z chwilą gdy zamawiający wypełni wszystkie zobowiązania umowne, a zwłaszcza gdy zostaną wyjaśnione wszystkie kwestie techniczne i wpłyną wszystkie dokumenty, które należy dostarczyć na potrzeby zamówienia. Jeżeli po naszej stronie wystąpi zwłoka z naszej winy, odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku zwykłego zaniedbania jest wykluczona. Jeżeli po naszej zwłoce zamawiający wyznaczy nam rozsądny dodatkowy termin z zagrożeniem wypowiedzenia umowy, wówczas po bezowocnym upływie takiego terminu jest on uprawniony do odstąpienia od umowy; zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania zobowiązania w wysokości przewidywalnej szkody tylko wtedy, gdy zwłoka wynikała z działania umyślnego lub rażącego zaniedbania; w pozostałych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do 50% poniesionej szkody. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mają zastosowania, jeśli uzgodniono transakcję handlową z nieprzekraczalnym terminem; to samo dotyczy sytuacji, gdy zamawiający może wykazać, że jego interes w realizacji umowy wygasł wskutek naszej zwłoki. W przypadku zwłoki w dokonaniu odbioru lub naruszenia przez zamawiającego innych zobowiązań do współpracy jesteśmy uprawnieni do dochodzenia poniesionej przez nas szkody, włącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. W takiej sytuacji również ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu przedmiotu sprzedaży przechodzi na zamawiającego wraz z chwilą zwłoki w dokonaniu odbioru.

5. Przeniesienie ryzyka

Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie podano inaczej, uzgodniono dostawę „loco zakład”.

6. Wady, gwarancja

Prawa zamawiającego z tytułu rękojmi zakładają, że prawidłowo wypełni on swoje zobowiązania w zakresie sprawdzenia i dokonania zwrotu zgodnie z § 377 i § 378 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jeżeli w przedmiocie sprzedaży wystąpi wada, za którą ponosimy odpowiedzialność, mamy prawo do usunięcia wady lub dokonania dostawy zastępczej. W przypadku usuwania wady jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszystkich kosztów niezbędnych do usunięcia wady, zwłaszcza kosztów transportu, dojazdu, robocizny i materiałów, jeżeli nie zostały one zwiększone przez fakt, że przedmiot sprzedaży został przewieziony do innego miejsca niż miejsce wykonania świadczenia. Jeśli nie jesteśmy gotowi lub nie jesteśmy w stanie usunąć wady / wykonać dostawy zastępczej, zwłaszcza gdy trwać ona będzie dłużej niż rozsądny termin z przyczyn, za które ponosimy odpowiedzialność, lub jeśli usunięcie wady / zrealizowanie dostawy zastępczej nie powiedzie się z jakiegokolwiek innego powodu, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub zażądać odpowiedniego obniżenia ceny sprzedaży. Jeżeli dalej nie postanowiono inaczej, dalsze roszczenia zamawiającego – niezależnie od podstaw prawnych – są wykluczone. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy; zwłaszcza nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysku lub inne straty majątkowe zamawiającego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli przyczyna szkody wynika z działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, niemniej obowiązek zapłaty odszkodowania jest ograniczony do przewidywalnej szkody. Ponadto ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli poczyniono zapewnienie właściwości obejmujące ryzyko wystąpienia szkody następczej zgodnie z § 463 i § 480 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), a zaistniała szkoda wynikała z jej braku. Poza zakresem odpowiedzialności przewidzianym w ust. 4 i 5 nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest wykluczona w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Okres rękojmi wynosi sześć miesięcy, licząc od momentu przejścia ryzyka. Termin ten jest terminem przedawnienia i dotyczy również roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód następczych spowodowanych wadą, jeżeli nie są dochodzone roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego.

7. Łączna odpowiedzialność

Jeśli nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest wykluczona lub ograniczona zgodnie z § 6 ust. 4–6, dotyczy to również wszystkich roszczeń wynikających z przewinienia podczas zawarcia umowy, naruszenia zobowiązań dodatkowych, zwłaszcza roszczeń wynikających z odpowiedzialności za produkt zgodnie z § 823 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Zasada, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do roszczeń wynikających z § 1 i § 4 niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. To samo obowiązuje w przypadku początkowej niezdolności lub niemożności, za którą ponosimy odpowiedzialność. Jeżeli nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej naszych pracowników umysłowych, pracowników fizycznych, współpracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzono wykonanie zadania. Termin przedawnienia roszczeń między dostawcą a zamawiającym reguluje § 6 ust. 7, jeżeli wykluczone są roszczenia wynikające z odpowiedzialności producenta zgodnie z § 823 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

8. Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu sprzedaży aż do chwili otrzymania wszystkich roszczeń powstałych w momencie zawarcia niniejszej umowy, w tym wszystkich roszczeń z kolejnych zamówień, dodatkowych zamówień i zamówień na części zamienne. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu zakupu w ramach zwykłej działalności gospodarczej; niniejszym przenosi na nas wszelkie roszczenia w wysokości końcowej kwoty faktury (włącznie z podatkiem VAT), które przysługują mu z tytułu odsprzedaży wobec jego klientów lub osób trzecich. Zobowiązujemy się do zwolnienia na żądanie zamawiającego przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli wartość naszych zabezpieczeń przekroczy zabezpieczane roszczenia o więcej niż 20%; wybór zwalnianych zabezpieczeń przysługuje nam.

9. Jurysdykcja, miejsce wypełnienia umowy

Sąd właściwy znajduje się w miejscu siedziby naszej firmy, jednakże mamy prawo pozwać zamawiającego również w jego miejscu zamieszkania. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem wypełnienia umowy jest siedziba naszej firmy.